Restaurant i Cameroun

Åben kort
Lokal tid:
14:32:07

RESTAURANT LE CHATELET PLUS

Yaounde
restaurantLæs mere

Le Colisée, Yaoundé

ancien Camtel bastos, Yaoundé
restaurantLæs mere

Glacier Santa Anna

Carrefour olympique lieu dit descente Efoulan Lac, Yaoundé
restaurantLæs mere

Restaurant Solamel

Ekélé, Yaoundé
restaurantLæs mere

Complexe de la Capitale

Joseph Tchooungui Akoa, Yaounde
restaurantLæs mere

Story Restaurant Lounges

Joseph Tchooungui Akoa, Yaounde
restaurantLæs mere

Julia Jo

Joseph Tchooungui Akoa, Yaounde
restaurantLæs mere

GLACIER ITALIEN ROMEO ET SERVICES

Yaounde
restaurantLæs mere

Carrefour Kameni

Unnamed Road, Yaounde
barLæs mere

Restaurant la Table du Chef

Yaounde
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Cameroun

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning